HONDA TRX450R FRAME, gusset kit (7)

WALSH TRX450R Gusset kit (installed) (7)

WALSH TRX450R Gusset kit (installed) (7)