HONDA TRX450R FRAME, gusset kit (2)

WALSH TRX450R Gusset kit (installed) (2)

WALSH TRX450R Gusset kit (installed) (2)